PROJEKT ESF - VESNĚNKA MU

 

 

Vesněnka, o. p. s. ve spolupráci s Masarykovou Univerzitou – Fakultou Informatiky se chystá rozběhnout dne 1. 4. 2012 projekt podpořený Evropskou Unií, Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a Statním rozpočtem ČR.

Název projektu:

Rodina a práce – prosazování rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života v ICT

Cíl projektu:

Globálním cílem projektu je podpora rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života v Jihomoravském kraji. Výstupy a aktivity projektu budou zaměřeny jak na zaměstnavatele a zaměstnance/zaměstnankyně Masarykovy univerzity na IT pracovištích a partnerů, tak i na širší veřejnost. Realizací projektu bude podpořeno zavádění politiky přátelské k rodině a generově příznivé politiky na Masarykově univerzitě, popř. u partnerských subjektů. Jedním z nástrojů dosažení stanoveného cíle je investice do předkládaného projektu, v jehož rámci bude mj. zřízena a provozována školička pro děti zaměstnanců/zaměstnankyň.

 

Způsob zapojení Vesněnky, o. p. s. do realizace projektu:

Vesněnka představuje zajištění péče o děti zaměstnanců/zaměstnankyň v rámci detašovaného pracoviště Vesněnka, o. p. s., školička FI MU, která bude otevřena ve všední dny od 8:00 do 18:00 hodin, rodiče si budou moci zvolit délku pobytu. Tato flexibilita umožní rodičům s dětmi se věnovat rozvoji kariéry. O děti, které budou vedeny k osobnostnímu rozvoji, který bude podporován různými hrami, rozvíjením kreativity, sociálních, hygienických a stravovacích návyků, a jenž budou rovněž vedeny k samostatnosti i spolupráci, budou pečovat kvalifikované výchovně vzdělávací pracovnice/pracovníci – hlavní chůva, chůva a pomocná chůva.